IMTT Courses in in Poland

   


  

Courses Triggerpunkt-Therapie IMTT® in Poland
  Module 1 Warsow please contact Kostas Kypriotis
        kostaskypriotispt@gmail.com
  language   english  
  organization www.ortokursy.pl info@ortokursy.pl
         
 
 
 
                          

 

 


  Home eMail  info@triggerpunkt-therapie.eu